Nieuws

Gezamenlijke suggesties voor verdeling van pijn in de keten

FGHS, Modint en INretail doen bij deze gezamenlijk suggesties aan leveranciers en retailers om de pijn, die de uitbraak van het Coronavirus voor bedrijven veroorzaakt, te verdelen en hopelijk tot goede oplossingen te komen.

De huidige situatie

Gezamenlijk doel is continuïteit op lange termijn
De bedoeling van overleg tussen partijen, met name leveranciers en retailers, is om de continuïteit van de branche op korte termijn (huidige facturen), middellange termijn (leveringen hoog-zomer + facturen) en langere termijn (leveringen najaar/winter 2020 + facturen) te garanderen voor retailer en leverancier. We horen dat velen dit overleg al voeren en hebben de volgende suggesties  om voor alle partijen een “leefbaar” resultaat te kunnen bereiken.

Hieronder een aantal suggesties die in combinatie mogelijk zijn:

Deze maatregelen zijn er allemaal op gericht om de aantallen naar beneden te brengen en dat wat verkocht kan worden tegen een verantwoordde prijs te verkopen. We hopen met deze oplossingsrichtingen de pijn eerlijk te verdelen in de keten. De signalen uit de markt bevestigen het al. Veel leveringen zullen later in delen of niet gaan plaats vinden. En beurzen worden gecanceld of naar een later tijdstip verplaatst.

Breder pakket aan maatregelen
Naast bovengenoemde afspraken tussen de bedrijven onderling, zullen we als organisaties een beroep blijven doen op steun van de overheid en andere ketenpartijen als verhuurders, banken, kredietverzekeraars en Retailservice organisaties. Deze steun zal erop gericht moeten zijn de boven beschreven oplossingen te versterken. De slagingskans van deze steun zal vele malen groter zijn wanneer partijen het ook ten eerste onderling eens kunnen worden.

Namens FGHS, Modint en INretail,
Dirk Vinken

Gepubliceerd op: